Neva Smith, 7 (White Mountain Apache) – 2

Neva Smith, 7 (White Mountain Apache) – 2

Neva Smith, 7 (White Mountain Apache) - 2